Publicació de GuBIMclass | Publicación de GuBIMclass

(versión en castellano)

El passat dia 21 de juny es va publicar la primera versió del sistema de classificació d'elements GuBIMclass, fruit de la col·laboració del Grup d'usuaris BIM de Catalunya i Infraestructures de Catalunya.

El Sistema de classificació d'elements de construcció, basat en la seva funció principal, i específicament pensat per treballar en entorns BIM, ha estat el primer sistema publicat en l'àmbit nacional.

GuBIMclass és fruit del treball col·laboratiu realitzat pels membres del Grup d'usuaris BIM de Catalunya, després d'haver estudiat els diferents sistemes de classificació internacionals i prenent com a punt de partida la base desenvolupada per Infraestructures.cat fins aleshores.

L'objectiu ha estat obtenir un sistema de classificació que complís amb les necessitats del sector AEC. El treball s'ha basat en alguna cosa existent en l'entorn local amb l'objectiu d'evolucionar-ho i que es converteixi en una eina útil per al sector. S'ha dotat del màxim consens i usabilitat entre els diferents perfils d'usuari BIM, però sense perdre l'alineació amb la idiosincràsia local de la qual partia el sistema inicial.

Els principis bàsics en els quals es basa GuBIMclass són:

  • Criteri de funció com a garantia de traçabilitat durant tot el cicle de vida, amb independència dels usos del BIM o les fases del cicle de vida del projecte 
  • Homogeneïtat en el conjunt del sistema 
  • Llenguatge comú com a foment de la millora de la comunicació

El sistema va ser presentat a Infraestructures de Catalunya, com una proposta de millora a ser incorporada en els requisits BIM d'aquesta entitat. Com a resultat, Infraestructures de Catalunya ha decidit adoptar com a pròpia la classificació GuBIMclass, exercint d'explotador del sistema, escenari en el qual GuBIMcat com a autor de la mateixa, mantindrà un paper actiu en el seu manteniment i difusió.

A més del compromís amb Infraestructures de Catalunya, el sistema GuBIMclass ha estat presentat en diferents congressos i esdeveniment, per una banda, i a entitats i organismes públics per una altra. Cal destacar la participació en EUBIM i l'Assemblea de bSSCh, presentant i explicant el sistema, i la presentació a Incasol, organisme que ja ha adoptat també el sistema. Diversos organismes públics i entitats privades, de l'entorn català de moment, tenen previst incorporar en breu el sistema GuBIMclass en els seus requisits BIM.
Per conèixer en profunditat el sistema de classificació, podeu accedir a l'apartat del nostre blog que explica què és un sistema de classificació, què és GuBIMclass, i disposa dels enllaços per a la descàrrega del sistema i de diversos recursos associats disponibles per a les plataformes de programari habituals.

<< GuBIMclass >>


El pasado día 21 de junio se publicó la primera versión del sistema de clasificación de elementos GuBIMclass, fruto de la colaboración del Grupo de usuarios BIM de Catalunya e Infraestructures de Catalunya.

El Sistema de clasificación de elementos de construcción, basado en su función principal, y específicamente pensado para trabajar en entornos BIM, ha sido el primer sistema publicado en el ámbito nacional.

GuBIMclass es fruto del trabajo colaborativo realizado por los miembros del Grupo de usuarios BIM de Catalunya, después de haber estudiado los diferentes sistemas de clasificación internacionales y tomando como punto de partida la base desarrolada por Infraestructures de Catalunya hasta entonces.

El objetivo ha sido obtener un sistema de clasificación que cumpliera con las necesidades del sector AEC. El trabajo se ha basado en algo existente en el entorno local con el objetivo de evolucionarlo y que se convierta en una herramienta útil para el sector. Se ha dotado del máximo consenso y usabilidad entre los diferentes perfiles de usuario BIM, pero sin perder la alineación con la idiosincrasia local de la que partía el sistema inicial. 

Los principios básicos en los que se basa GuBIMclass son: 

  • Criterio de función como garantía de trazabilidad durante todo el ciclo de vida, con independencia de los usos del BIM o las fases del ciclo de vida del proyecto 
  • Homogeneidad en el conjunto del sistema
  • Lenguaje común como fomento de la mejora de la comunicación 

El sistema fue presentado a Infraestructures de Catalunya, como una propuesta de mejora a ser incorporada en los requisitos BIM de esta entidad. Como resultado, Infraestructures de Catalunya ha decidido adoptar como propia la clasificación GuBIMclass, ejerciendo de explotador del sistema, escenario en el cual GuBIMcat como autor de la misma, mantendrá un papel activo en su mantenimiento y difusión. 

Además del compromiso con Infraestructures de Catalunya, el sistema GuBIMclass ha sido presentado en diferentes congresos y eventos por un lado, y a entidades y organismos públicos por otro. Cabe destacar la participación en EUBIM y la Asamblea de BSSCH, presentando y explicando el sistema, y la presentación a Incasol, organismo que ya ha adoptado también el sistema. Varios organismos públicos y entidades privadas, del entorno catalán de momento, tienen previsto incorporar en breve el sistema GuBIMclass en sus requisitos BIM.
Para conocer en profundidad el sistema de clasificación, podéis acceder al apartado de nuestro blog que explica lo que és un sistema de clasificación, qué es GuBIMclass, y dispone de los enlaces para la descarga del sistema y de varios recursos asociados disponibles para las plataformas de software habituales.


0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us