COMO GESTIONAR LA CLASIFICACIÓN DE UN MODELO BIM / COM GESTIONAR LA CLASSIFICACIÓ D'UN MODEL BIM 3/5 (AECOSIM)


(Versión en castellano)


A la primera part d'aquesta sèrie d'articles de com gestionar la classificació d'un model BIM es va fer una introducció a la problemàtica. A la segona part de l'article es va analitzar com gestionar els sistemes de classificació dins d'ArchiCAD.

A aquesta tercera part s'analitzarà com gestionar la classificació amb AECOSIM.

GESTIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DES DE AECOSIM

A AECOsim, com a dada característica i diferencial amb respecte de les altres plataformes BIM, trobem la disposició del Dataset/Datagroup, que no deixen de ser el conjunt de dades que estan associats a les geometries que es modelen, hem de recordar que a la base d'AECOsim ens trobem amb Microstation, i que cada element del model està associat a aquesta Dataset/Datagroup. Podem dir que per una banda està la geometria i per l'altre les dades.

Per accedir a la informació del Dataset/Datagroup, tenim disponible una icone a l'apartat de dades: "Editor del catálogo del grupo de datos" (també es pot accedir pel menu).


Imatge 16

Una vegada accedim allà ens trobem amb el següent:

Imatge 17

Una finestra amb un esquema per seleccionar les diferents categories d'elements que estan en el grup de dades.

Cada tipus d'objecte té un conjunt de propietats associades, dins del qual estan les classificacions. En el cas d'AECOsim, i per als elements de la categoria murs tenim diferents sistemes de classificació establerts per defecte durant la instal.lació del software:

Imatge 18

Si ara seleccionem un sol element, observem el següent:

Imagen 19

La definició de les propietats de classificació es troben en un conjunt de propietats anomenades objectclassification.

Una de les coses en les que destaca AECOsim és que de sèrie té configurades 7 classificacions diferents:
Imatge 20

I en elcas de ser necessari, per canviar el codi, es pulsa a la cel.la corresponent i es desplega un arbre per seleccionar el codi adequat de qualsevol de les classificacions:

Imatge 21

Per saber, quin arxiu és i a on es troba ubicat per poder realitzar una configuració, i afegir un altre sistema de classificació (per exemple BEDEC), tenim el següent:

Imatge 22

Comentar que cada categoria té els seus propis arxius, en funció de la seva configuració. No obstant el objectclassification.xsd es troba disponible per a tots els elements.

Una vegada sabem on es troben els arxius i com funciona l'estructura d'integració del grup de dades, es tindran que editar diferents arixus xsd i xml, per a poder introduïr un nou sistema. Dels 7 sistemes de classificació que tenim, ara afegirem el 8è: el BEDEC.

 1. Es crea un fitxer nou amb format xml en el directori \Dataset_ES\data\classifications amb el nou sistema de classificació (com exemple el que hem creat es diu BEDEC.xml)
 2. Es modifica el fitxer ClassificationSystemLookup.xml que està a la carpeta \Dataset_ES\data\classifications per crear una entrada amb el nom del nou sistema de classificació i vincular aquest nou tipus amb el fitxer xml creat en el pas anterior.
 3. Es modifica el fitxer ObjectClassification.xsd que es troba en el directori \Dataset_ES\datagroupsystem per incloure un nou atribut dins de la categoria  Object Classification. Amb tot això , tots els elements nous tindran un nou atribut en el que es pot guardar aquest nou sistema de classificació.
 4. Es modifica el arxiu ClassificationSystem.xml que es troba en la carpeta \Dataset_ES\datagroupsystem per defiinr el vincle entre el nou atribut (definit en el pas 3) i el sistema de classificació (definit en el pas 2) amb el que es vol omplir.
Per editar els xsd i xml, es pot fer amb el "bloc de notas".

Imatge 23

Una vegada introduït un nou sistema de classificació, al igual que en les altres plataformes BIM, s'afegirà a cada tipus d'objecte del model la codificació oportuna.

Comfigurats els objectes del model, i perfectament omplert el camp de classificació en qualsevol dels sistemes  (Uniclas, Uniformat,…), es quan podem procedir a l'exportació del IFC.

En el cas d'AECOsim, quan es genera un IFC, a diferència d'ArchiCAD o Revit, es transmeten totes les dades de l'objecte per defecte. 

A la següent imatge observem com aquests diferents sistemes de classificació es visualitzen en un visor de IFC, tant en l'apartat de propietats:

Imatge 24

Com després en els sistemes globals: a la pestanya de "Information take-off" de Solibri
Imatge 25Artícle redactat per els membres del GuBIMCat: David Delgado Vendrell, Agustí Jardí Margalef, Miguel Muñoz García, Miquel Rodríguez Niendenführ,

GuBIMCat:
 Som un grup de persones entusiastes de la metodologia BIM que ens reunim de forma periòdica per a compartir informació, experiència i bones pràctiques

Ens podeu trobar a:


 En la la primera parte de esta serie de artículos de como gestionar la clasificación de un modelo BIM se hizo una introducción a la problemática. En la segunda parte del artículo se analizó como gestionar los sistemas de clasificación dentro de ArchiCAD.

En esta tercera parte se analizará como gestionar la clasificación con AECOSIM.

GESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DESDE AECOSIM

En AECOsim, como dato característico y diferencial con respecto a las otras otras plataformas BIM, encontramos la disposición del Dataset / Datagroup. Estos no dejan de ser el conjunto de datos que están asociados a las geometrías que se modelan. Recordemos que AECOsim tiene como base Microstation, y cada elemento del modelo está asociado a ese Dataset / Datagroup.  Podemos decir que por un lado está la geometría y por otro los datos.

Para acceder a la información del Dataset / Datagroup, tenemos disponible un icono en el apartado de datos: Editor del catálogo del grupo de Datos (también se puede acceder por el menú).


Imagen 16

Una vez accedemos allí nos encontramos con lo siguiente:

Imagen 17

Una ventana con un esquema para seleccionar las diferentes categorías de elementos que están en el grupo de datos.

Cada tipo de objeto tiene un conjunto de propiedades asociado, dentro del cual están las clasificaciones. En el caso de AECOsim, y para los elementos de la “categoría” muros tenemos varios sistemas de clasificación establecidos por defecto durante la instalación del software:

Imagen 18

Si ahora seleccionamos un solo elemento: observamos lo siguiente:

Imagen 19

La definición de las propiedades de clasificación se encuentran en un conjunto de propiedades llamados objectclassification.

Una de las cosas que se destaca en AECOsim es que de serie tiene configuradas 7 clasificaciones diferentes: 
Imagen 20

Si se necesita modificar el código, basta con pulsar la celda correspondiente para ques se despliegue un árbol donde seleccionar el código correcto de cualquiera de las clasificaciones.

Imagen 21

Para saber, que archivo es y donde se encuentra ubicado para poder realizar una configuración, y añadir otro sistema de clasificación (por ejemplo BEDEC) , tenemos lo siguiente:

Imagen 22

Comentar que cada categoría tiene sus propios archivos, en función de la configuración. No obstante el objectclassification.xsd se encuentra disponible para todos los elementos.

Un vez sabemos dónde se encuentra el archivo y cómo funciona la estructura de integración del grupo de datos, se tendrán que editar varios archivos xsd, y xml, para poder introducir un nuevo sistema.

De los 7 sistemas de clasificación que tenemos ahora se añadirá el octavo: el BEDEC.


 1.     Se crea un fichero nuevo con formato xml en el directorio \Dataset_ES\data\classifications con el nuevo sistema de clasificación (como ejemplo el que he creado se llama BEDEC.xml).
 2. Se modifica el fichero ClassificationSystemLookup.xml que está en la carpeta \Dataset_ES\data\classifications para crear una entrada con el nombre del nuevo Sistema de Clasificacion y vincular este nuevo tipo al fichero xml creado en el paso anterior.
 3. Se modifica el fichero ObjectClassification.xsd que se encuentra en el directorio \Dataset_ES\datagroupsystem para incluir un nuevo atributo dentro de la categoría Object Classification. Con esto, todos los elementos nuevos tendrán un nuevo atributo en el que guardar este nuevo sistema de clasificación.
 4. Se modifica el fichero ClassificationSystem.xml que se encuentra en la carpeta \Dataset_ES\datagroupsystem para definir el vínculo entre el nuevo atributo (definido en el paso 3) y el sistema de clasificación (definido en el paso 2) con el que se va a rellenar.

Para editar los xsd, y los xml, se puede hacer con el bloc de notas

Imagen 23

Una vez introducido en nuevo sistema de clasificación, al igual que en las otras plataformas BIM, se agregará a cada tipo de objeto del modelo la codificación oportuna.

Configurados los objetos del modelo, y rellenados perfectamente su campo de clasificación en cualesquiera de los sistemas (Uniclas, Uniformat,…), es cuando podemos proceder a la exportación del IFC.

En el caso de AECOsim, cuando se genera un IFC a diferencia de Archicad o REVIT, se van a transmitir todos los datos del objet por defecto. 

En la siguiente imagen observamos cómo estos diferentes sistemas de clasificación se observan en un visor de IFC, tanto en el apartado de propiedades:

Imagen 24

Como después en los sistemas globles: en la pestaña de "Information take-off" de Solibri
Imagen 25


Artículo redactado por los miembros del GuBIMCat: David Delgado Vendrell, Agustí Jardí Margalef, Miguel Muñoz García, Miquel Rodríguez Niendenführ

GuBIMCat:
Somos un grupo de personas entusiastas de la metodología BIM que nos reunimos periódicamente para compartir información, experiencia y buenas prácticas.

Nos podéis encontrar en:


1 comentarios:

 1. Explicat així sembla fàcil... Bravo per l'impuls dels codis locals.

  ResponderEliminar

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *