Resum de la 11a reunió / Resumen de la 11a reunión


(Versión en castellano más abajo)

El passat divendres dia 3 de Març de 2017 vàrem celebrar la 11a. reunió del grup als aularis del Campus Nord de la UPC a Barcelona. En aquesta ocasió la sessió es va estructurar en dues parts ben diferenciades:

La primera enllaça amb diversos debats sorgits al propi GuBIMCat i a d'altres fòrums al respecte dels "entregables BIM", aprofitant la dilatada experiència que un dels membres del grup té en un dels entorns europeus que primer van apostar per aquesta metodologia, com és el cas de Noruega.

"Entregables BIM a Noruega" - Presentació a càrrec de Maria Mestres, Arquitecta MestresWäge

- Com són els models BIM que demanen les administracions noruegues?- Es lliuren models natius i IFC o només models IFC?- Amb els models BIM es lliuren menys memòries i documentació escrita (arxius "paral·lels")?- Com s'aconsegueix la coherència als arxius "paral·lels" d'informació?
Podeu accedir al document de presentació que la ponent ens va cedir a través del següent enllaç:
Presentació "Entregables BIM a Noruega"
La temàtica aportada s'emmarcava en una dimensió del BIM des del punt de vista d'un estudi d'arquitectura enfocat a l'àmbit de la redacció de projectes d'edificació. El debat es va generar discontínuament durant la pròpia presentació, la qual va tenir un marcat accent pràctic, molt d'agraïr. 
Es va situar en el temps l'evolució del BIM en aquell territori, passant per una descripció gairebé literal dels diferents passos que tot projecte d'edificació a de seguir. Potser un dels punts a destacar és l'efecte que el component cultural d'aquell país confereix a la forma d'implantació de la metodologia BIM, on la simplicitat i pragmatisme esdevenen un denominador comú. Un altre aspecte a subratllar és la tendència a seguir utiliztant sistemes de classificació locals en detriment d'altres amb més renom global. 

Posteriorment, es va donar pas a una segona temàtica emmarcada per la recent actualització del software de pressupostos TCQ de l'ITEC, i la seva proposta d'aproximació als fluxes de treball fent ús de la metodologia BIM. 
"Dilemes BIM 5D i com preparar amidaments BIM amb TCQ". Presentació a càrrec de M. Elena Pla, Arquitecta ITeC- Elaborar pressupostos a partir de models IFC i natius: amb el que tinguem, farem.- Els amidaments BIM poden complementar el Nivell d'Informació (en anglès, Level Of Information, LOI) dels models IFC.- Existeix el botó "Make a Budget"?

Com material d'introducció a la temàtica, es pot revisar prèviament el webinar realitzat pels companys del GURV, on l'ITEC va presentar el programa TCQ en la seva nova versió.

54ª Reunión del GURV: "Presentación de TCQ2000 Programa de mediciones"

Alhora podeu accedir també al document de presentació que la ponent ens va cedir, a través del següent enllaç:
Presentació "Dilemes BIM 5D i com preparar amidaments BIM amb TCQ"
El debat va generar diverses qüestions relacionades amb les possibilitats i característiques del programa. Alhora va despertar noves qüestions o millores incorporables en futures revisions del software, sobretot relacionades amb la funcionalitat del l'amidament en base als models IFC i les formes en que les diferents plataformes BIM els generen.
Al finalitzar les presentacions, i els conseqüents debats entre els assistents, es va abordar la qüestió del "Grup de Treball de Classificació BIM" en curs, aprofitant el format presencial de l'acte i la visita de nous membres. Del debat en van sorgir bones idees, les quals s'han incorporat a la planificació dels treballs. En conseqüència, les properes setmanes, ja ben entrada la primavera, podrem disposar d'uns primers resultats publicables. 
Recordem a tots aquells entusiastes i usuaris del món BIM a Catalunya que ho teniu molt fàcil per poder formar part d'aquest grup. Si tens ganes de col·laborar, aprenent i alhora aportant la teva experiència, només et caldrà acostar-te a algún dels nostres actes o bé enviar-nos un email a gubimcat@gmail.com manifestant les teves inquietuds i et respondrem el més aviat possible.

Ens podeu trobar a:

 

i a les principals xarxes socials

En esta ocasión la sesión se estructuró en dos partes bien diferenciadas:

La primera enlaza con varios debates surgidos en el propio GuBIMCat y en otros foros referente a los "entregables BIM", aprovechando la dilatada experiencia que uno de los miembros del grupo tiene en uno de los entornos europeos que primero apostaron por esta metodología, como es el caso de Noruega.

"Entregables BIM en Noruega" - Presentación a cargo de Maria Mestres, Arquitecta MestresWäge

- ¿Cómo son los modelos BIM que piden las administraciones noruegas?- Se entregan modelos nativos y IFC o sólo modelos IFC?- Con los modelos BIM se entregan menos memorias y documentación escrita (archivos "paralelos")?- ¿Cómo se consigue la coherencia en los archivos "paralelos" de información?
Podéis acceder al documento de presentación que la ponente nos cedió a través del siguiente enlace:
Presentación "Entregables BIM a Noruega"
La temática aportada se enmarcaba en una dimensión del BIM desde el punto de vista de un estudio de arquitectura enfocado al ámbito de la redacción de proyectos de edificación. El debate se generó discontinuamente durante la propia presentación, la cual tuvo un marcado acento práctico, muy de agradecer.
Se situó en el tiempo la evolución del BIM en ese territorio, pasando por una descripción casi literal de los diferentes pasos que todo proyecto de edificación sigue. Quizás uno de los puntos a destacar es el efecto que la componente cultural de aquel país confiere a la forma de implantación de la metodología BIM, donde la simplicidad y pragmatismo son un denominador común. Otro aspecto a subrayar es la tendencia a seguir utilizando sistemas de clasificación locales en detrimento de otros con más renombre global.

Posteriormente, se dio paso a una segunda temática enmarcada por la reciente actualización del software de presupuestos TCQ del ITEC, y su propuesta de aproximación a los flujos de trabajo haciendo uso de la metodología BIM.
"Dilemas BIM 5D y como preparar mediciones BIM con TCQ". Presentación a cargo de M. Elena Pla, Arquitecta ITeC- Elaborar presupuestos a partir de modelos IFC y nativos: con lo que tengamos, haremos.- Las mediciones BIM pueden complementar el Nivel de Información (en inglés, Level Of Information, LOI) de los modelos IFC.- Existe el botón "Make a Budget"?

Como material de introducción a la temática, se puede revisar previamente el webinar realizado por los compañeros del GURV, donde el ITEC presentó el programa TCQ en su nueva versión.

54ª Reunión del GURV: "Presentación de TCQ2000 Programa de mediciones"

A su vez, podéis acceder también al documento de presentación que la ponente nos cedió, a través del siguiente enlace:
Presentación "Dilemas BIM 5D y como preparar mediciones BIM con TCQ"
El debate generó diversas cuestiones relacionadas con las posibilidades y características del programa. Asimismo despertó nuevas cuestiones o mejoras incorporables en futuras revisiones del software, sobre todo relacionadas con la funcionalidad de la medición en base a los modelos IFC y las formas en que las diferentes plataformas BIM los generan.
Al finalizar las presentaciones, y los consecuentes debates entre los asistentes, se abordó la cuestión del "Grupo de Trabajo de Clasificación BIM" en curso, aprovechando el formato presencial del acto y la visita de nuevos miembros. Del debate surgieron buenas ideas, las cuales se han incorporado a la planificación de los trabajos. En consecuencia, las próximas semanas, ya bien entrada la primavera, podremos disponer de unos primeros resultados publicables.
Recordamos a todos aquellos entusiastas y usuarios del mundo BIM en Cataluña que lo tienen muy fácil para poder formar parte de este grupo. Si tienes ganas de colaborar, aprendiendo a la vez que aportando tu experiencia, sólo tienes que acercarte a alguno de nuestros actos o enviar un email a gubimcat@gmail.com manifestando tus inquietudes y te responderemos lo antes posible.


Nos encontraréis en:

 

y en las principales redes sociales

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us