GuBIMclass | Sistema de Classificació de Infraestructures.cat

(versión en castellano)


GUBIMCLASS

<< GuBIMclass >> (enllaç a versió actualitzada)

Què és un sistema de classificació?

Els sistemes de classificació són formes d’endreçar que s’apliquen per categoritzar conceptes (coses), és a dir, són procediments que faciliten l’agrupació d’objectes d’acord a atributs o propietats comunes entre ells.

Els sistemes de classificació en entorns BIM serveixen per a organitzar el contingut dels models d’acord amb uns criteris que faciliten endreçar, identificar i localitzar els objectes que composen els esmentats models. 


Context

Els models BIM tenen una estructura de dades fixada habitualment per la plataforma de modelat o pels formats d’intercanvi de models com per exemple IFC.

L’estructura de dades de les eines de modelat pot centrar-se en aspectes que tenen més a veure amb la forma com aquestes representen i coordinen els elements en el model que no pas en com es gestionen realment en la realitat del sector de la construcció. 

Hi ha diferents casos en els que l’estructura de la base de dades donada és insuficient. Com que aquesta estructura es rígida, una de les maneres per poder “endreçar” el model d’acord amb una estructura habitual de gestió és amb un sistema de classificació. Un sistema de classificació no és més que una codificació assignada a uns elements en funció d’un criteri, la qual cosa, estructura la informació del model amb un patró especificat, que qualsevol persona pot reconèixer.

A continuació es presenten diferents exemples on l’estructuració informàtica d’un model BIM té certes limitacions en funció dels usuaris:

 1. Els models BIM tenen tipologies d’objectes fixes (bigues, fonaments, murs, mobiliari, etc.). Es pot donar el cas de modelats d’element en una categoria incorrecte degut a un error, o perquè resulta més fàcil el modelat. Per exemple, un taulell de cuina amb l’eina de mobiliari, o amb l’eina de forjat. En funció de quina s’utilitzi pot afectar a la gestió de aquell objecte. 

 2. Habitualment es modelen objectes que no existeixen com a objecte natiu a la plataforma de modelat. Per exemple, hi ha eines de modelat BIM que no tenen com a tal, l’objecte Piló, que si existeix com a objecte dins l’estructura del IFC. En aquest cas el modelador pot escollir modelar-lo amb algun tipus d’objecte que més “s’assembli”, per exemple amb la eina fonament, o amb un element genèric amb la qual cosa costa molt d’identificar. 

 3. Hi ha certs elements que poden haver-hi dubtes de com modelar-los tot i que pot existir com a objecte natiu de la plataforma de modelat. Per exemple una coberta es pot modelar com a coberta o com a forjat. 

 4. Des de les eines de modelat s’exporten models a un format d’interoperabilitat com pot ser el IFC. Aquesta traducció no sempre pot ser perfecte, ja sigui per desconeixement del usuari o per mancances de la pròpia eina. 

Un sistema de classificació d’elements, independent de les estructures informàtiques de les eines de modelat o formats, ajuda a solucionar aquestes qüestions, aportant les següents avantatges a les tasques de modelat:

 • Pot donar, en alguns casos, llibertat al modelador per a modelar com li sigui més fàcil i pràctic i identificar cada element amb un codi conegut que és independent del tipus d’objecte. 

 • Cada element s’identifica amb un codi en funció d’un criteri establert en els plecs de requisits BIM. La llista de codis està a disposició de tots els agents, els quals poden identificar fàcilment tots els elements. 

 • Totes les eines de modelat BIM poden exportar un camp d’informació amb la codificació del sistema de classificació en un arxiu IFC. Per tant és un dels requisits d’identificació d’elements que es pot demanar amb independència de la plataforma amb la qual es treballi. 

Per tant un model BIM, que serà compartit per diferents agents, ha de tenir els seus objectes classificats segons uns codis d’un sistema de classificació per facilitar l’accés a la informació.

Els diferents criteris amb els que aproximar-se a aquesta classificació d’elements poden estar directament relacionats amb els usos BIM als que el model estigui associat o fins i tot esdevenir-ne independents. Entre les diferents òptiques amb les que classificar els elements podem trobar el de la pròpia “funció”, com és el cas de GuBIMclass, però també d’altres com la posició en el model, la forma, materials, fases temporals, gremis, partides d’obra, etc. 


Origen i evolució fins a GuBIMclass


La classificació d’elements GuBIMclass és fruit del treball col·laboratiu realitzat pels membres del Grup d’Usuaris BIM de Catalunya (GuBIMCat), després d’haver estudiat els diferents sistemes de classificació internacionals i prenent com a punt de partida la base desenvolupada per Infraestructures.cat fins ara.

Aquesta base s’inicia en l’entorn de la ronda de reunions de seguiment de les primeres proves pilot BIM realitzades a Infraestructures.cat durant l’any 2014.

El primer objectiu era desenvolupar unes bases que permetessin definir el següent:

 • Un llenguatge comú que fomentés la millora de la comunicació entre els actors que intervindran al llarg de tot el cicle de vida de la infraestructura o equipament. 
 • Un criteri per a fixar els requisits que permetin gestionar la informació a introduir en un model per garantitzar la interoperabilitat de la mateixa al llarg de tot el cicle de vida de la infraestructura. 

Per això, tant Infraestructures.cat com GuBIMCat han realitzat un estudi de classificacions existents en el mercat nacional i internacional. Com a resultat d’aquest anàlisis es va constatar que no existeix cap referència nacional de classificació d’elements per funció que sigui vàlida per a tot el cicle de vida del projecte. Per altra banda es va arribar a la conclusió que és necessari realitzar una reformulació dels sistemes anglosaxons (Uniformat, Omniclass, Uniclass, etc.) per adaptar-se a l’entorn local tenint en compte els següents aspectes:

 • Llenguatge habitual del sector. 
 • Adaptat a les maneres de fer del sector. 
 • Sistema simple. 
 • Utilitzable a qualsevol fase del cicle de vida del projecte. 
 • Que sigui útil per documentar especificacions del projecte. 

Infraestructures.cat va començar a treballar amb la primera taula a finals de 2014, com a proposta en els primers projectes i obres en els quals es disposava de models, éssent d’ús no obligatori i oberta a suggeriments i aportacions.

D’aquesta manera, la pauta marcada per Infraestructures.cat va ser presa pel Grup d’Usuaris BIM de Catalunya com a base pel treball desenvolupat al llarg d’un any dins del seu grup de treball “Classificacions”. L’objectiu d’aquest grup de treball va ser obtenir un sistema de classificació que complís amb les necessitats del sector AECO a Catalunya. Per no començar de zero, la idea va ser basar-se en quelcom d’existent en l’entorn local, com la classificació utilitzada per Infraestructures.cat, i evolucionar-lo amb l’objectiu que esdevingui una eina útil pel sector.

El treball realitzat es va centrar en la creació d’un nou sistema de classificació comú, que complís amb els requisits locals del nostre territori, així com també en la seva futura promoció al sector.

La línia de treball principal va ser la d’evolucionar el sistema existent a Infraestructures.cat, dotant-lo del màxim consens i usabilitat entre els diferents usuaris BIM però sense perdre l’alineació amb la idiosincràsia local de la que partia el sistema inicial.

S’entén BIM com a gestió d’informació, y aquesta alhora necessita una referència o classificació que permeti la traçabilitat durant tot el cicle de vida. És per aquest motiu que l’enfoc escollit és el de la funció principal de l’element en base a la seqüència constructiva habitual i no pas les partides d’obra o la seva forma.


Motius per classificar


En el nostre entorn, pot haver-hi motius diversos, alguns de transversals i d’altres més relacionats amb els criteris de modelat o el propi ús d’algunes eines. Els motius principals al nostre àmbit poden ser:

 • Manca de control o comprensió del contingut dels models. 
 • Models molt diversos (manca d’estàndards en el sector) 
 • Criteris de modelatge poc homogenis o inadequats (manca de guies, requeriments i maduresa del mercat). 
 • No dependre de l’estructuració d'informació de programaris. 
 • Necessitat de relacionar semànticament (o assimilar) l'estructura d'informació del model amb la de gestió habitual del sector 


Criteris i abast de GuBIMclass

El sistema GuBIMclass té les següents característiques:

 • El criteri de classificació dels elements és segons la seva funció principal i atenent a la seva seqüència constructiva.: un mur de formigó primer és estructura després envoltant / divisòria. 
 • És una classificació independent de fases i usos: estructura per garantir transferència d'informació.
 • És un sistema de fàcil utilització: fàcil comprensió i fàcil informació en programaris.
 • Es disposa d’una codificació escalable: codis de 10 en 10 per facilitar la introducció de nous capítols.
 • Manté una certa homogeneïtat entre els capítols: els capítols comparteixen una mateixa profunditat de definició. 
 • Utilitza un Llenguatge comú: fàcil comunicació en qualsevol fase del cicle de vida.


Què permet GuBIMclass

GuBIMclass permet estructurar el model amb una base coneguda i compartida per tots els actors, la qual cosa facilita els següents aspectes:

 • Fixar requeriments sobre cada element dels models. 
 • Controlar i conèixer el contingut dels models. 
 • Facilitar les revisions i el seguiment dels models en base a una estructura coneguda. 
 • Planificar i donar pautes per a la coordinació i anàlisi de col·lisions dels models. 
 • Facilitar les gestions i especificacions dels objectes del model des d’un enfoc ampli fins a un de més detallat. 
 • Facilitar la interoperabilitat semàntica, és a dir, que tothom anomeni les coses de la mateixa forma. 
 • Garantitzar la transferència d’informació a fases posteriors amb un marc clar i ben estructurat que facilita el mapejat amb altres sistemes de classificació.¿Qué es un sistema de clasificación?

Los sistemas de clasificación son formas de ordenar que se aplican para categorizar conceptos (cosas). Son procedimientos que facilitan la agrupación de objetos buscando atributos o propiedades comunes entre ellos.

Los sistemas de clasificación en entornos BIM sirven para organizar el contenido de los modelos en base a un criterio que facilite la ordenación, identificación y localización de los objetos que componen dichos modelos


Contexto

Los modelos BIM tienen una estructura de datos fijada habitualmente por la plataforma de modelado / autoría o por los formatos de intercambio de datos, como por ejemplo el IFC

La estructura de datos de las herramientas de modelado se pueden centrar en aspectos que tienen que ver con la forma que estas representan y coordinan los elementos en el modelo, pero no tanto en cómo se gestionan realmente en la realidad del sector de la construcción.

Existen diferentes casos en las que la estructura de la base de datos proporcionada es insuficiente. Como esta estructura es rígida, una de la formas de poder ordenar el modelo siguiendo los criterios de una estructura habitual de gestión es usando un sistema de clasificación. Este sistema de clasificación no deja de ser una codificación asignada a unos elementos en función de un criterio, de forma que estructura la información del modelo siguiendo un patrón especificado que cualquier persona puede reconocer.

A continuación se presentan diferentes ejemplos en donde la estructuración informática de un modelo BIM tienen ciertas limitaciones en función de los usuarios:

 1. Los modelos BIM tienen tipologías de objetos fijos (vigas, cimientos, muros, mobiliario,...). Se puede dar el caso de modelado de algún elemento con una categoría incorrecta: ya sea por error o por mayor facilidad de modelado. Por ejemplo, un tablero de cocina con la herramientas de mobiliario o con la herramienta de forjado. En función de la que se utilice se verá afectada en la gestión de ese elemento.

 2. Habitualmente se modelan objetos que no existen como “nativos” en la plataforma de modelado. Por ejemplo, existen herramientas de modelado BIM que no tienen como tal el objeto Pilón, pero sí que existen reglados como objetos dentro de la estructura del IFC. En este caso el modelador puede escoger modelarlo con alguna tipología de objeto que más se parezca, por ejemplo la herramienta de cimientos o con algún elemento genérico. Este hecho complica la forma de identificación y gestión posterior. 

 3. Existen ciertos elementos que pueden dar lugar a dudas de cómo modelarlos y que pueden ejecutarse como objeto nativo en la plataforma de modelado: el ejemplo es una cubierta que se puede modelar como cubierta o como forjado.

 4. Des de las herramientas de modelado se exportan modelos a un formato de interoperabilidad como puede ser en IFC. Esta traducción no siempre es perfecta; ya sa por el propio desconocimiento del usuario o por defectos propios de la herramienta.

Un sistema de clasificación de elementos, totalmente independiente de las estructuras informáticas de las herramientas de modelado o formatos, ayuda a solucionar estos aspectos, aportando además, las siguientes ventajas en las tareas de modelado:

Libertad del modelado para modelar como le sea más fácil y práctico. También el hecho de poder identificar cada elemento con un código conocido que es independiente del tipo de objeto (dentro de la plataforma). Cada elemento se identifica con un código en función de un criterio establecido en los pliegos de requisitos BIM. La lista de códigos está a disposición de todos los agentes, los cuales podrán identificar fácilmente todos los elementos

Todas las herramientas de modelado BIM pueden exportar un campo de información con la codificación del sistema de clasificación en un archivo IFC. Por lo tanto este requisito de información se puede pedir con independencia de la plataforma de trabajo utilizada por el usuario. Por lo tanto, un modelo BIM que será compartido por diferentes agentes debe de tener clasificados los elementos siguiendo unos códigos de un sistema de clasificación para facilitar el acceso a la información.

Los diferentes criterios con los que aproximarse a esta clasificación de elementos pueden estar directamente relacionados con los usos del BIM a los que el modelo está asociado, o incluso llegar a ser independientes. Entre las diferentes ópticas con las que clasificar los elementos se pueden encontrar la propia de función, como es el caso de GuBIMClass, pero también otras como la posición en el modelo, la forma, el material, fase temporal, gremios, partidas de obra, ….


Origen y evolución hasta GuBIMclass

La clasificación de elementos GuBIMclass es fruto del trabajo colaborativo realizado por los miembros del Grupo de Usuarios BIM de Cataluña (GuBIMCat), después de haber estudiado los diferentes sistemas de clasificación internacionales y cogiendo como punto de partida la base desarrollada por Infraestructures.cat hasta ahora.

Esta base de inicia en el entorno de la ronda de reuniones de seguimiento de las primeras pruebas piloto BIM realizadas en Infraestructures.cat durante el año 2014.

El primer objetivo era desarrollar unas bases que permitieran definir lo siguiente:

 • Un lenguaje común que fomente la mejora de la comunicación entre los actores que intervendrán a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura o equipamiento.
 • Un criterio para fijar los requisitos que permitan gestionar la información a introducir en un modelo para garantizar la interoperabilidad de la misma a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Por eso, tanto Infraestuctures.cat como GuBIMCat han realizado un estudio de clasificaciones existentes en el mercado nacional e internacional. Como resultado de este análisis se constató que no existe ninguna referencia nacional de clasificación de elementos por función que sea válida para todo el ciclo de vida del proyecto. Por otra parte se llegó a la conclusión que es necesario realizar una reformulación de los sistemas anglosajones (Uniformat, Omniclass, Uniclass, etc.) para adaptarse al entorno local teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 • Lenguaje habitual del sector
 • Adaptado a las costumbres del sector. 
 • Sistema simple.
 • Utilizable en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto.
 • Que sea útil para documentar las especificaciones del proyecto.

Infraestructures.cat comenzó a trabajar con la primera tabla a finales de 2014, como una propuesta en los primeros proyectos y obras en las que se disponía de modelos, siendo de uso no obligatorio y abierta a sugerencias y aportaciones.

De esta manera, la pauta marcada por Infraestructures.cat fue cogida por el Grupo de Usuarios BIM de Cataluña como base para el trabajo desarrollado a lo largo de un año dentro de su Grupo de trabajo “Clasificaciones”. El objetivo de este grupo fue obtener un sistema de clasificación que cumpliese con las necesidades del sector AECO en Cataluña. Por no comenzar de cero, la idea fue basarse en algo existente en el entorno local, como la clasificación de Infraestructures.cat, y evolucionarlo con el objetivo de convertirlo en una herramienta útil para el sector.

El trabajo realizado se centró en la creación de un nuevo sistema de clasificación común que cumpliera con los requisitos locales de nuestro territorio, así como también en su futura promoción al sector.

La línea de trabajo principal fue la de evolucionar el sistema existente en Infraestructures.cat, dotándolo del máximo consenso y usabilidad entre los diferentes usuarios BIM pero sin perder la alineación con la idiosincrasia local de la que partía el sistema inicial.

Se entiende BIM como una gestión de información, y esta a su vez necesita una referencia o clasificación que permita la trazabilidad durante todo el ciclo de vida. Es por este motivo que el enfoque escogido es el de la función principal del elemento en base a la secuencia constructiva habitual y no por las partidas de obra o su forma.


Motivos para clasificar

En nuestro entorno, puede haber motivos diversos, algunos transversales y otros más relacionados con los criterios de modelado o el propio uso de algunas herramientas. Los motivos principales en nuestro ámbito pueden ser:

 • Falta de control o comprensión del contenido de los modelos.
 • Modelos muy diversos (falta de estándares en el sector)
 • Criterios de modelado poco homogéneos o inadecuados (falta de guías, requerimientos y madurez del mercado).
 • No depender de la estructuración de información de los softwares.
 • Necesidad de relacionar semánticamente (o asimilar) la estructura de información del modelo con la gestión habitual del sector.


Criterios y alcance de GuBIMclass

El sistema GuBIMclass tiene las siguientes características:

 • El criterio de clasificación de los elementos se establece en su función principal y atendiendo a su secuencia constructiva: un muro de hormigón primero es estructura y luego envolvente / divisoria
 • Es una clasificación independiente de fases y usos: estructurada para garantizar la transferencia de información
 • Es un sistema de fácil utilización: fácil comprensión y fácil información en los programarios
 • Se dispone de una clasificación escalable: códigos de 10 en 10 para facilitar la nueva posible introducción de nuevos capítulos
 • Mantiene cierta homogeneidad entre los capítulos: los capítulos comparten una misma profundidad de definición
 • Utiliza un lenguaje común: fácil comunicación en cualquier fase del ciclo de vida


¿Qué permite GuBIMclass?

GuBIMclass permite estructurar el modelo con una base conocida y compartida por todos los actores, lo que facilita los siguientes aspectos:

 • Fijar requerimientos sobre cada elemento de los modelos.
 • Controlar y conocer el contenido de los modelos.
 • Facilitar las revisiones y el seguimiento de los modelos en base a una estructura conocida.
 • Planificar y facilitar pautas para la coordinación y análisis de colisiones del modelo.
 • Facilitar las gestiones y especificaciones de los objetos del modelo desde un enfoque amplio hasta uno más detallado.
 • Facilitar la interoperabilidad semántica, es decir, que todo el mundo nombre las cosas de la misma forma.
 • Garantizar la transferencia de información a fases posteriores con un marco claro y bien estructurado que facilita el mapeado con otros sistemas de clasificación.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *