GuBIMclass v.1.2

(versión en castellano)
Definició    

Sistema de classificació d'elements de construcció d'acord a la seva funció principal dins d'un entorn BIM.


Àmbit    

Contempla els elements de construcció dins l'àmbit de l'edificació (equipaments, infraestructures i instal·lacions)


Antecedents i creació  

L'objectiu ha estat obtenir un sistema de classificació que complís amb les necessitats del sector AEC. El treball s'ha basat en quelcom d’existent en l’entorn local amb l'objectiu d'evolucionar-lo i que esdevingui una eina útil pel sector.

El Grup d’Usuaris BIM de Catalunya va decidir en les seves reunions partir com a base amb la classificació utilitzada fins ara per Infraestructures.cat (Generalitat de Catalunya)

Prèviament es van analitzar durant mesos els diferents sistemes de classificació internacionals més utilitzats, arribant a la conclusió que calia una adaptació.

En conseqüència, la seva creació s'ha centrat en un nou sistema de classificació comú que complís amb els requisits locals del nostre territori, així com també en la seva futura promoció al sector. S'ha dotat del màxim consens i usabilitat entre els diferents perfils d'usuari BIM, però sense perdre l'alineació amb l'idiosincràsia local de la que partia el sistema inicial.

Principis

- Criteri de funció com a garantía de traçabilitat durant tot el cicle de vida, amb independència dels usos o les fases.

- Homogeneïtat en el conjunt del sistema

- Llenguatge comú com a foment de la millora de la comunicación

Voluntat

Desde GuBIMCat tenim la intenció de tenir un paper actiu, de forma que es pugui continuar validant i analitzant el sistema de classificació de forma periòdica, publicant-ne futures revisions, d’acord amb la utilització que se li vagi donant al conjunt del territori.

Aquest treball vol esdevenir la pauta per a una futura ampliació i/o unificació que englobi a tots els projectes d'edificació, obra civil, obra linial, etc.

Referències

- Omniclass, Uniformat, Masterformat, Uniclass 2015, SfB, Infraestructures.cat

Coautors

Agustí Jardí
Alberto Leciñena
Álvaro Martín
Carmen Isábal
Carolina Jarreta
David Delgado
Diego Vidoni
Elisenda Serrano
Eloi Coloma
Eva Roense
Flavia Resa
Gonçal Costa
Ivan Pérez
Juan Luis de Madariaga
Laia Isern
Luis Manuel Sagredo
Maria Elena Pla
Miguel Muñoz
Miquel Rodríguez Niedenführ
Rafael Capdevila
Roger Beaumont


Agraïments

Volem destacar la dimensió de voluntariat en la que es basa el grup d'usuaris. La seva implicació i impuls continuat han estat cabdals per a la consecució d'aquest objectiu, així com també les mostres de suport i bona acollida per part de la resta de membres del grup, de diferents organismes del sector i de la comunitat BIM en general.


Informació ampliada sobre el sistema de classificació

Veure "GuBIMclass | El sistema de classificació de Infraestructures.cat"


Suggeriments

GuBIMclass, com a sistema en contínua actualització, requereix d'una interacció constant amb els seus usuaris, als quals emplacem a que ens facin arribar els seus comentaris o suggeriments. Per tal que els poguem tenir en compte en futures revisions, agraïrem que ens ho feu arribar a gubimcat@gmail.com.


Descàrrega


RECURSOS
VERSIÓ
DATA
ENLLAÇ A DESCÀRREGA
GuBIMclass
v.1.2
21/07/2017


©2017 GUBIMCAT | www.gubimcat.org | www.gubimclass.org


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definición

Sistema de clasificación de elementos de construcción de acuerdo a su función principal dentro de un entorno BIM.


Ámbito

Contempla los elementos de construcción en el ámbito de la edificación (equipamientos, infraestructuras y instalaciones)


Antecedentes y creación

El objetivo ha sido obtener un sistema de clasificación que cumpliera con las necesidades del sector AEC. El trabajo se ha basado en algo existente en el entorno local con el objetivo de evolucionarlo y que se convierta en una herramienta útil para el sector.

El Grupo de Usuarios BIM de Cataluña decidió en sus reuniones partir como base con la clasificación utilizada hasta ahora por Infraestructures.cat (Generalitat de Cataluña)

Previamente se analizaron durante meses los diferentes sistemas de clasificación internacionales más utilizados, llegando a la conclusión de que era necesaria una adaptación.

En consecuencia, su creación se ha centrado en un nuevo sistema de clasificación común que cumpliera con los requisitos locales de nuestro territorio, así como también en su futura promoción al sector. Se ha dotado del máximo consenso y usabilidad entre los diferentes perfiles de usuario BIM, pero sin perder la alineación con la idiosincrasia local de la que partía el sistema inicial.


Principios

- Criterio de función como garantía de trazabilidad durante todo el ciclo de vida, con independencia de los usos del BIM o las fases del ciclo de vida del proyecto

- Homogeneidad en el conjunto del sistema

- Lenguaje común como fomento de la mejora de la comunicación


Voluntad

Desde GuBIMCat tenemos la intención de tener un papel activo, de forma que se pueda continuar validando y analizando el sistema de clasificación de forma periódica, publicando futuras revisiones, de acuerdo con la utilización que se le vaya dando al conjunto del territorio.

Este trabajo quiere convertirse en la pauta para una futura ampliación y / o unificación que englobe a todos los proyectos de edificación, obra civil, obra lineal, etc.


Referencias

- Omniclass, Uniformat, Masterformat, Uniclass 2015, SfB, Infraestructures.cat


Coautores

Agustí Jardí
Alberto Leciñena
Álvaro Martín
Carmen Isábal
Carolina Jarreta
David Delgado
Diego Vidoni
Elisenda Serrano
Eloi Coloma
Eva Roense
Flavia Resa
Gonçal Costa
Ivan Pérez
Juan Luis de Madariaga
Laia Isern
Luis Manuel Sagredo
Maria Elena Pla
Miguel Muñoz
Miquel Rodríguez
Rafael Capdevila
Roger Beaumont


Agradecimientos

Queremos destacar la dimensión de voluntariado en la que se basa el grupo de usuarios. Su implicación e impulso continuado han sido esenciales para la consecución de este objetivo, así como las muestras de apoyo y buena acogida por parte del resto de miembros del grupo, de diferentes organismos del sector y de la comunidad BIM en general.


Información ampliada sobre el sistema de classificación

Ver "GuBIMclass | El sistema de classificación de Infraestructures.cat"


Sugerencias

GuBIMclass, como sistema en contínua actualización, requiere una interacción constante con sus usuarios, a quienes emplazamos a que nos comuniquen sus comentarios o sugerencias. Para que podamos tenerlos en cuenta en futuras revisiones, agradeceremos que nos lo hagáis llegar a gubimcat@gmail.com .


Descarga


RECURSOS
VERSIÓN
FECHA
ENLACE A DESCARGA
GuBIMclass
v.1.2
21/07/2017


©2017 GUBIMCAT | www.gubimcat.org | www.gubimclass.org

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *