Interoperabilitat / Interoperabilidad

Aquest grup de treball té com a objectiu estudiar la interoperabilitat entre les diferents plataformes BIM existents, des del punt de vista dels actors i agents industrials que poden participar en el cicle de vida de l'edifici.

La tasca a dur a terme es basarà en els següents punts:

 1. Tenir un model BIM del qual es puguin llegir totes les dades necessàries per a documentar qualsevol de les disciplina que puguin participar en les diferents fases del cicle de vida de l'edifici.
 2. El model BIM ha de poder intercanviar informació entre els diferents softwars d'anàlisi (MEP, ESTR, Eficiència Energètica, FM, amidaments, etc.).
 3. El model BIM ha de poder tenir diferents orígens en funció de la disciplina. L'intercanvi d'informació haurà de ser dut a terme a través de l'estàndard IFC, incorporant els paràmetres necessaris.
 4. Per fer-ho fàcil, es triarà un model senzill arquitectònic complementat amb un d'estructures i d'instal·lacions, juntament amb la informació addicional que sigui necessària.
 5. Per exemple, el model pot estar format per 4 parets, 2 forjats, 4 pilars, 4 sabates, una coberta i una escala (no cal molt més).
 6. L'objectiu és poder avaluar les diferents possibilitats d'intercanvi d'informació en funció de les disciplines i els programaris existents.
 7. Per posar en pràctica aquest exemple farà falta el major nombre de voluntaris, de manera que  cadascú pugui ocupar-se d'una parcel·la del model.
 8. Caldria tenir un responsable de cada disciplina que pogués avaluar les seves necessitats i veure com pot interoperar amb els altres agents. Poden haver-hi diversos responsables de la mateixa àrea o disciplina en el cas d'utilitzar programaris diferents per veure les diferències entre cada plataforma. 
Es dona per iniciat el projecte amb la planificació i objectius detallats al següent document:


A aquest document s'especifica el procediment per a portar a bon terme el projecte. Es realitzaran dos projectes independents:


Casa Palenciana Casa Torredembarra

La comunicació serà mitjançant slack.com i la gestió del projecte amb Trello.com. Cada usuari haurà de crear-se un usuari d'aquestes dos plataformes per a poder participar.

A partir d'ara la comunicació d'aquest projecte serà via slack.com i en aquest post es publicaran les conslusions.Este grupo de trabajo tiene como objetivo estudiar la interoperabilidad entre las distintas plataformas BIM existentes.
El punto de vista será desde el del agente que participa en el ciclo de vida del edificio.

El objetivo sería:


 1. Tener un modelo del que poder leer todos los datos necesarios para documentar cualquier disciplina en cualquier fase de la vida útil del edificio.
 2. El modelo BIM debe intercambiar información con los distintos softwares de análisis (MEP, Estr, Eficiencia Energética,FM, mediciones, etc.....)
 3. El modelo BIM debe de poder tener distintos orígenes en función de la disciplina. A poder ser modelos IFC con los parámetros necesarios.
 4. Para ello se necesitaría un modelo sencillo arquitectónico, complementado con uno de estruturas, instalaciones y lo que fuera necesario para poder completar toda la información necesaria.
 5. Se necesitaría el máximo de voluntarios para que cada uno se ocupe de una parcela del modelo.
 6. El objetivo será evaluar las distintas posibilidades de intercambio de información en función de las disciplinas y los softwares.
 7. El modelo puede ser 4 paredes, 2 forjados, 4 pilares, 4 zapatas, una cubierta y una escalera (no es necesario mucho más).
 8. Se debería tener un responsable para cada área que pudiera evaluar sus necesidades y ver como puede interoperar con los demás agentes. Se pueden tener varios responsables del mismo área en el caso de utilizar softwares distintos para ver las diferencias entre cada plataforma.
Se da por iniciado el proyecto con la planificación y objetivos detallados en el siguiente documento:En este documento se especifica el procedimiento para llevar a buen término el proyecto. Se realizarán dos proytectos independientes:

Casa Palenciana Casa Torredembarra

La comunicación será mediante slack.com y la gestió ndel proyecto con Trello.com. Cada usuario tendrá que crearse un usuario de estas dos plataformas para poder participar.

A partir de ahora la comunicación del proyecto será via slack.com y en este post se publicarán las conclusiones.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *