Grup de Treball Classificació Model BIM / Grupo de Trabajo Clasificación Modelo BIM

Aquest grup de treball s'ha format per a fer un anàlisi de les classificacions dels models BIM que existeix actualmente a nivel internacional i local.

El creixent ús de models BIM fa que cada vegada més s'intercanvïin models entre els diferents agents que participen en el cicle de vida d'un edifici. Aquest ús colaboratiu del BIM fa que els models hagin de ser "inteligibles" per a persones que no són les autores del mateix. Per tant una manera d'aconseguir-ho es mitjançant una classificació correcte dels diferents elements que el formen.

Donat que en el àmbit del nostre pais no existeix un costum de clasificar els elements (a part de codificacions de partides d'obra per realitzar amidaments), aquest grup de treball té com a objectiu analitzar la necessitat o no de classificar els elements. A continuación analitzarà els criteris de classificació que són més utilitzats, i a continuació analitzarà les diferents classificacions que existeixen a nivel nacional i internacional per veure quina s'adapta millor als usos del BIM que es poden plantejar.
 

Si vols participar en el grup de treball contacta amb el GuBIMCat: gubimcat@gmail.com

Hem separat la feina en diferents parts:
  1. Analitzar com generar els sistemes de classificació dins de cada plataforma de modelat BIM.
  2. Definir usos del BIM que requereixen un sistema de classificació.
  3. Definir criteris de classificació.
  4. Definir un sistema de classificació
Este grupo de trabajo se ha formado para realizar un análisis de las clasificaciones de los modelos BIM que existen actualmente a nivel internacional y local.

El creciente uso de modelos BIM propicia que cada vez se intercambien más modelos entre los distintos agentes que participan en el ciclo de vida de un edificio. Este uso colaborativo del BIM obliga a que los modelos tengan que ser más "inteligibles" para las personas con no son autoras del mismo. Por tanto una manera de conseguirlo es mediante una clasificación correcta de los distintos elementos que lo forman.

Dado que en el ámbito de nuestro pais no existe la costumbre de clasificar los elementos (salvo las codificaciones para generar partidas de obra para realizar mediciones y presupuestos), este grupo de trabajo tiene como objetivo analizar la necesidad o no de clasificar los elementos. A continuación se analizará los criterios de clasificación que son más utilizados, y a continuación se analizarán las distintas clasificaciones que existen a nivel nacional e internacional para ver cual se adapta mejor a los usos del BIM que se pueden plantear.

Si quieres participar en el grupo de trabajo contacta con el GuBIMCat: gubimcat@gmail.com


Hemos separado el trabajo en diferentes partes:
  1. Analizar como generar los sistemas de clasificación dentro de cada plataforma de modelado BIM.
  2. Definir los usos del BIM que requieren un sistema de clasificación.
  3. Definir criterios de clasificación.
  4. Definir un sistema de clasificación.


0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *