COMO GESTIONAR LA CLASIFICACIÓN DE UN MODELO BIM / COM GESTIONAR LA CLASSIFICACIÓ D'UN MODEL BIM 4/5 (Revit)


(Versión en castellano)

A la primera part d'aquesta sèrie d'articles de com gestionar la classificació d'un model BIM es va fer una introducció a la problemàtica. A la segona part de l'artícle es va analitzar com gestionar els sistemes de classificació amb ArchiCAD. A la tercera part s'analitzà com gestionar-ho des de  AECOSim, i a aquesta quarta part analitzarem com gestionar els sistemes de classificació dins de Revit.

A Revit existeixen tres maneres d'exportar paràmetres de classificació a IFC:

a. A través del mapeig directe del paràmetre de sistema "Código de montaje".
b. A través del mapeig de qualsevol paràmetre configurat des del IFC Exporter
c. A través de la creació de paràmetres específics a Revit, que el IFC Exporter reconeix com de tipus classificació.

Per exportar a IFC s'ha de disposar previament del plug-in gratuït de generació IFC. Està disponible a partir de la versió 2013 de Revit a  Autodesk App Store. (a partir de la versió 2017 ja està instal.lat per defecte).

D'aquesta manera és possible exportar a IFC fins a 12 sistemes de classificació des de Revit.

a. Mapeig directe del paràmetre de sistema "Código de montaje"


Per la primera opció, quan des de Revit es genera un IFC, si els paràmetres  "Código de montaje" i "Descripción de montaje" estàn omplerts amb dades, s'exporten de forma automàtica com paràmetres de classificació a IFC, IfcClassificationReference e IfcClassificationName respectivament. D'aquesta manera determinats softwares de gestió d'arxius IFC detecten de forma instantànea quins paràmetres són de classificació i es pot gestionar l'informació de forma senzilla segons els esmentats criteris.

Per particularitzar la codificació, es pot editar de forma senzilla el fitxer txt que utilitza Redvit per crear el menú de selecció de codis (fins a la versió 2014 de Revit s'havia de mantenir la ubicació i nom d'aquest fitxer txt de forma fixe).

Pestaña Gestionar -> Configuración adicional -> Código de montaje

Si s'exporta a IFC amb aquest mètode es genera la següent informació:

Informació a Revit
Informació a IFC
Com es pot observar, dins de l'estructura del IFC s'ha ubicat la informació referent al sistema de classificació que a Revit estava ubicada a “Código de montaje” i "Descripción de montaje". Per defecte i sense que es pugui modificar des de Revit, el nom del sistema de classificació es Uniformat Classification. Tot i així és una manera molt senzilla d'exportar la informació de la classificació del model BIM. Cal dir que es relativament senzill editar el nom de la classificació que Revit posa per defecte en aquest camp. Només cal editar el IFC amb un editor de text com el "Bloc de Notas" i buscant i substituïnt les referències  UniFormat per el valor que necesitem. 

b. Mapeig de paràmetres des del IFC Exporter


Amb la segona opció, configurant el mapeig d'un paràmetre amb el IFC Exporter es possible especificar un paràmetre de classificació addicional (per tenir dos). Per això caldrà especificar al IFC Exporter un paràmetre de Revit que contingui l'esmentada codificació (ja sigui un paràmetre comparti t o un paràmetre de projecte). Per exemple “MiClasificacionParticular”.  L'esmentat paràmetre sol ser de texte i pot ser de tipus o d'exemplar. Amb aquesta opció és possible també fer el mapeig cap al paràmetre  "Nota clave"  per a que també sigui un paràmetre de classificació a IFC.

Interface de control dels paràmetres d'exportació a IFC


Informació a Revit
Informació a IFC
Amb aquesta opció s'observa que es pot exportar qualsevol paràmetre de Revit com a paràmetre de classificació, però no ens diu a que fa referència el codi, ja que el “Nom” no adopta el valor. Això es pot millorar com veurem amb la següent opció.

c. Creació de paráàetres tipus ClassificationCode a Revit.

Finalment amb la tercera opció, es possible utilitzar més paràmetres, procedint de la següent manera:

1.      Crear un paràmetre de projecte o de familia (ja sigui compartit o no) denominat ClassificationCode. Es possible definir ClassificationCode, ClassificationCode(2), … fins a ClassificationCode(10). Només es poden fer 10 així que ClassificationCode(1) no está disponible.
2.      Omplir el paráàetre amb el codi de classificació. Si s'omplen els camps de classificació d'una manera més complexe el resultat serà millor:

[Nom classificació] Codi Classificació : Nom element

La informació en IFC serà més complexa que no si es disposa només el Codi. Aquest mètode és aplicable a la segona opció vista amb anterioritat (és a dir, si a un paràmetre qualsevol posem la sintaxis mostrada en aquest apartat i indiquem al IFC Exporter que desitgem emprar aquest paràmetre com a paràmetre de classificació, n’obtindrem a l’IFC el nom de la classificació i la descripció del codi)

Aquest mètode permet molta flexibilitat per definir els paràmetres, ja que poden ser de tipus o d’exemplar. És a dir, podem inclús donar codis diferents al mateix objecte ubicat en llocs diferents.      


Informació a Revit
Informació a IFC

És molt recomanable per aquest útlim mètode, utilizar Taules de planificació de claus o el plugin  Classification Manager de Autodesk per facilitar la introducció de codis.

El plugin Classification Manager, facilita la introducció de dades per qualsevol dels mètodes descrits. Per al mètode del Código de montaje facilita classificar multitud de tipus a la vegada. Per al mètode del mapeig amb IFC Exporter o el mètode amb paràmetres ClassificationCode permet disposar d'un full de càlcul amb els codis, les descripcions i la concatenació d'ells segons la sintaxis que precisi el camp. A més a més, com a avantatge general, facilita la multi classificació amb el mapeig automàtic de classificacions.

Menú de selecció de Classification Manager

Excel personalizat per Classification Manager

Informació a Revit

Informació a IFC

Com es pot observar, es pot realitzar una exportació senzilla amb el mètode per paràmetre “Codi de muntatge” i una exportació més particularitzada i múltiple mitjançant els paràmetres ClassificationCode.
D’aquesta manera podem tenir fins a 12 sistemes de classificació diferents dins de l’IFC generat des de Revit.

Artícle redactat per els membres del GuBIMCat: David Delgado Vendrell, Agustí Jardí Margalef, Miguel Muñoz García, Miquel Rodríguez Niendenführ, Diego Vidoni

GuBIMCat:
Som un grup de persones entusiastes de la metodologia BIM que ens reunim de forma periòdica per a compartir informació, experiència i bones pràctiques.

Ens podeu trobar a:

 
En la la primera parte de esta serie de artículos de como gestionar la clasificación de un modelo BIM se hizo una introducción a la problemática. En la segunda parte del artículo se analizó como gestionar los sistemas de clasificación dentro de ArchiCAD. En la tercera parte del artículo se analizó como gestionar un sistema de clasificación desde AECOSim, y en esta cuarta parte del artículo analizaremos como gestionar los sistemas de clasificación dentro de Revit.

En Revit existen tres maneras de exportar parámetros de clasificación a IFC:
a. A través del mapeado directo del parámetro de sistema "Código de montaje".
b. A través del mapeado de cualquier parámetro configurado desde el IFC Exporter
c. A través de la creación de parámetros específicos en Revit, que el IFC Exporter reconoce como de tipo clasificación.

Para exportar a IFC se ha de disponer previamente del plug-in gratuito de generación de IFC. Está disponible a partir de la versión 2013 de Revit en Autodesk App Store. (a partir de la versión 2017 ya está instalado de salida).
De esta manera es posible exportar a IFC hasta 12 sistemas de clasificación desde Revit.a. Mapeado directo del parámetro de sistema "Código de montaje"

Para la primera opción, cuando desde Revit se genera un IFC, si los parámetros "Código de montaje" y "Descripción de montaje" están informados, se exportan de forma automática como parámetros de clasificación a IFC, IfcClassificationReference e IfcClassificationName respectivamente. De esta manera ciertos softwares de gestión de archivos IFC detectan de forma instantánea qué parámetros son de clasificación y se puede gestionar la información de forma sencilla según dichos criterios.

Para particularizar la codificación, se puede editar de manera sencilla el fichero txt que utiliza Revit para crear el menú de selección de códigos (hasta la versión 2014 de Revit se debía mantener la ubicación y nombre de este fichero txt).

Pestaña Gestionar -> Configuración adicional -> Código de montaje

Si se exporta a IFC con este método se genera la siguiente información:

Información en Revit
Información en IFC
Como se puede ver, dentro de la estructura del IFC se ha ubicado la información referente al sistema de clasificación que en Revit estaba ubicada en “Código de montaje” y "Descripción de montaje". Por defecto y sin que se pueda modificar desde Revit, el nombre del sistema de clasificación es Uniformat Classification. Aún así, esta es una manera muy sencilla de exportar la información de clasificación. Cabe mencionar que es relativamente sencillo editar el nombre de la clasificación que Revit pone por defecto en este campo, abriendo el IFC con el bloc de notas y buscando y reemplazando las referencias a UniFormat por el valor que necesitemos. 

b. Mapeado de parámetros desde el IFC Exporter


Con la segunda opción, configurando el mapeado de un parámetro a través del IFC Exporter, es posible especificar un parámetro de clasificación adicional (para tener dos). Para ello, se define en el IFC Exporter un parámetro que contenga dicha codificación (ya sea un parámetro compartido o un parámetro de proyecto). Por ejemplo “MiClasificacionParticular”. Dicho parámetro suele ser de texto y puede ser de tipo o de ejemplar. Con esta opción es posible mapear el parámetro "Nota clave" también como parámetro de clasificación a IFC.

Interface de control de los parámetros de exportación a IFC


Información en Revit
Información en IFC
Con esta opción se observa que se puede exportar cualquier parámetro de Revit como parámetro de clasificación, pero no nos dice a que hace referencia el código, ya que el “Nombre” no adopta el valor. Esto se puede mejorar como veremos con la siguiente opción.

c. Creación de parámetros tipo ClassificationCode en Revit.

Finalmente con la tercera opción, es posible utilizar más parámetros, procediendo de la siguiente manera:

1.      Crear un parámetro de proyecto o de familia (ya sea compartido o no) denominado ClassificationCode. Es posible definir ClassificationCode, ClassificationCode(2), … hasta ClassificationCode(10). Solo se pueden hacer 10 así que ClassificationCode(1) no está disponible.
2.      Rellenar el parámetro con el código de clasificación. Si se rellenan los campos de clasificación de una manera más compleja el resultado será más correcto:

[Nombre clasificación] Código Clasificación : Nombre elemento

      La información en IFC será más compleja que no si se pone solo el código. Este método es aplicable a la segunda opción vista con anterioridad (es decir si en un parámetro cualquier ponemos la sintaxis mostrada en este apartado e indicamos en el IFC Exporter que deseamos usar dicho parámetro como parámetro de clasificación obtendremos en el IFC el nombre de la clasificación y la descripción del código).

Este método permite mucha flexibilidad para definir los parámetros pues pueden ser de tipo o de ejemplar. Es decir podemos incluso dar códigos distintos al mismo objeto ubicado en lugares distintos.


Información en Revit
Información en IFC
Es muy recomendable para este último método, utilizar tablas de planificación de claves o el plugin Classification Manager de Autodesk para facilitar la introducción de códigos.

El plugin Classification Manager, facilita la introducción de datos para cualquiera de los métodos decritos. Para el método por Código de montaje, facilita clasificar multitud de tipos a la vez. Para el método de mapeado con IFC Exporter o el método con parámetros ClassificationCode, permite disponer de un excel con los códigos, las descripciones, y la concatenación de ellos según la sintaxis que necesita el campo. Además, como ventaja general, facilita la multiclasificación con el mapeo automático de clasificaciones.

Menú de selección de Classification Manager

Excel personalizado para Classification Manager

Información en Revit

Información en IFC

Como se puede observar se puede realizar una exportación sencilla con el método por el parámetro “Código de montaje” y una exportación más particularizada y múltiple a través de los parámetros ClassificationCode.

De esta manera podemos tener hasta 12 sistemas de clasificación distintos dentro del IFC generado desde Revit.Artículo redactado por los miembros del GuBIMCat: David Delgado Vendrell, Agustí Jardí Margalef, Miguel Muñoz García, Miquel Rodríguez Niendenführ, Diego Vidoni

GuBIMCat:
Somos un grupo de personas entusiastas de la metodología BIM que nos reunimos periódicamente para compartir información, experiencia y buenas prácticas.

Nos podéis encontrar en:


0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us