8a Reunió / 8ª Reunión 22-04-2016-Atenció canvi d'aula

El divendres 22-04-2016 farem la 8a. reunió del grup a l'edifici Vertex a l'aula VS206A de 16:30 a 18:30.

ATENCIÓ CANVI DE LLOC DE REUNIÓ. SERÁ AL CAMPUS NORD A L'AULARI A3 AULA 106

 Els temes a tractar en aquesta reunió seran:  1. Presentar l'estat de la Comisió Construïm el Futur.     El GuBIMCat està present en el Grup de Treball 3 (Tecnologia). S'han fet ja 3 reunions i un petit document. Es presentarà l'estat actual de la feina feta i la feina a fer.2. Projecte d'interoperabilitat. com está i com seguir, propostes de com seguir.     S'ha realitzat una primera fase del projecte d'interoperabilitat. Es presentarà les conclusions extretes i es plantejarà una segona fase per tancar el projecte.3. Aclariments sobre IFC.      Cada vegada es fa més necessari l'intercanvi d'informació en el procés d'un projecte desenvolupat en BIM. Cal tenir uns certs coneixements de IFC per a poder fer l'intercanvi de forma efectiva. Es presentaran els coneixements bàsics sobre IFC per a poder tenir un llenguatge comú a l'hora d'expressar requisits per al model IFC. 4. Presentar projecte de clasificació elements constructius.     Cada vegada es fa més necessari el classificar els elements constructius en un model BIM. En el nostre àmbit regional no hi ha establert un criteri clar de classificació d'elements. S'està analitzant quins criteris bàsics són necessaris i si es possible arribar a una uniformització d'aquests criteris.

Es prega confirmar assistència per temes logísitics.
El viernes 22 de abril de 2015 haremos la 8a reunió del grupo en el edificio Vertex en el aula VS206A de 16:30 a 19:00

ATENCIÓN CAMBIO DE LUBAR DE REUNIÓN. SERÁ EN EL CAMPUS NORD EN EL AULARIO A3 AULA 106 
Los temas a tratar en esta reunión serán:

1. Presentar el estado de la Comisión Construïm el Futur.
    El GuBIMCat está presente en el Grupo de Trabajo 3 (Tecnología). Se han hecho ya 3 reuniones y un pequeño documento. Se presentará el estado actual del trabajo realizado y el pendiente de hacer.
2. Proyecto de interoperabilidad, como está y como seguir, propuestas de como seguir.
    Se ha realizado una primera fase del proyecto de interoperabilidad. Se presentarán las conclusiones obtenidas y se planteará una segunda fase para cerrar el proyecto.
3. Aclaraciones sobre IFC.
    Cada vez se hace más necesario el intercambio de información en el proceso de un proyecto desarrollado en BIM. Es necesario tener ciertos conocimientos de IFC para poder hacer el intercambio de forma efectiva. Se presentarán los conocimientos básicos sobre IFC para poder tener un lenguaje común a la hora de expresar los requisitos que debe cumplir el modelo IFC.
4. Presentar el proyecto de clasificación de elementos constructivos.
    Cada vez se hace más necesario clasificar los elementos constructivos en un modelo BIM. En nuestro ámbito regional no hay establecido ningún criterio claro de clasificación de elementos. Se está analizando que criterios básicos son necesarios y si es posible llegar a una uniformización de estos criterios.

Se ruega confirmar asistencia por temas logísiticos.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us